ALGEMENE VOORWAARDEN Van Asselt Licht&Geluid in inschreven bij de  kamer van koophandel onder nummer 86425250 en is gevestigd aan de Vlasland 17, 3833CM. 

Artikel 1. Definities In deze algemene huurvoorwaarden worden de hiernavolgende definities in de gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

A. “Verhuurder”; Van Asselt Licht&Geluid, hierna te noemen Verhuurder of één der partijen; 

B. “Huurder”; zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, handelende in de uitoefening van een bedrijf, hierna te noemen Huurder of één der partijen; 

C. “Offerte”; de Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, inhoudende een Overeenkomst tot de huur van door Verhuurder verstrekte goederen voor de periode zoals op de Offerte genoemde Huurperiode voor een bepaalde prijs. 

D. “Huurperiode”; de duur van de Offerte gelden voor de periode zoals vermeld op de Offerte. 

E. “Bezorgkosten”; kosten die door Verhuurder in rekening worden gebracht voor het bezorgen en retour halen van de in de Offerte vermelde zaken. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere Offerte, tussen Verhuurder en Huurder waarop Huurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Huurder en Verhuurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3. Duur van de Overeenkomst 

3.1 De in de Offerte opgenomen Huurperiode betreft te allen tijde een periode van 24 uur per dag vanaf het moment dat de activiteit plaatsvindt. Voor een langere periode zal een meerprijs in rekening gebracht worden.

3.2. Indien annulering plaatsvindt tot 30 dagen voor de Huurperiode is Huurder gehouden 25% van het offertebedrag te vergoeden. 

3.3 Indien annulering of wijziging binnen 21 dagen voor aanvang van de Huurperiode van de Overeenkomst plaatsvindt, 50% van het offertebedrag te vergoeden. 

3.4 Indien annulering of wijziging binnen 14 dagen voor aanvang van de Huurperiode van de Overeenkomst plaatsvindt, dient Huurder 100% van het offertebedrag te vergoeden. 

Artikel 4. Prijzen 

4.1 Alle in de Offerte opgenomen bedragen zijn bindend na rechtsgeldige ondertekening door Huurder, tenzij anders is opgenomen in de Offerte. 

4.2 De prijzen in de Offerte zijn zonder opgave van btw en andere  heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

4.3 Prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige offertes. 

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden bij rechtsgeldige ondertekening van de Offerte, op een door Huurder aan te geven wijze in de valuta die is vermeld in de Offerte. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

5.2 Betaling van facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Verhuurder aangegeven wijze en op de door Verhuurder aangegeven betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.3 Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door Verhuurder ingezet worden, volledig te vergoeden. 

Artikel 6. Vergunningen 

6.1 De verschuldigde BUMA/STEMRA- en/of SENA-rechten komen voor rekening van de Huurder die tevens voor de afdracht zorgdraagt. Huurder vrijwaart Verhuurder voor hetgeen uit voormelde hoofde aan BUMA/STEMRA en/of SENA en/of andere derden partijen dient te worden voldaan. 

6.2 De Huurder staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening en verantwoording van de Huurder zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de Huurder en zal nimmer gelden als onmacht. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle door Verhuurder aan Huurder geleverde zaken, blijven eigendom van Verhuurder. 

7.2 De Huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

7.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Huurder verplicht Verhuurder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

7.4 De Huurder verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

7.5 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. Van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

7.6 Voor het geval dat Verhuurder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Huurder reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verhuurder of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verhuurder zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 8. Garantie bij levering van goederen 

8.1 Verhuurder garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

8.2 Indien tijdens het gebruik van de door Verhuurder geleverde zaken aan Huurder tijdens de in de Offerte opgenomen Huurperiode na ontvangst van Huurder niet naar behoren blijken te functioneren, zal Verhuurder trachten deze binnen een zo kort mogelijke tijd trachten te herstellen. Indien dit herstel niet binnen acceptabele tijden door Verhuurder is te realiseren, zal het volledige bedrag van de niet functionerend zaken zoals vermeld in de Offerte aan Huurder worden terugbetaald, inclusief de vermelde Borg. 

Artikel 9. Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

9.1 Indien Verhuurder aan Huurder bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Huurder gehouden het geleverde aan het einde van de Huurperiode in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Huurder deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

9.2 Indien Huurder, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft Verhuurder het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Huurder te verhalen.

Artikel 10. Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Huurder over op het moment waarop deze aan Huurder juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Huurder of van een door Huurder aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Verhuurder is Nederlands recht van toepassing. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN van Asselt Licht en Geluid

Artikel 12. Overmacht 

12.1 In geval van overmacht is Verhuurder bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Huurder geen nakoming of schadevergoeding vorderen. 

12.2 Indien Verhuurder gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting, is Huurder niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

12.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Verhuurder haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.